Můžete nás také podpořit 

Informace k letnímu soustředění Doubravka 2024

 

 

Termín: 4.8. - 16.8.2024 

 

Cena: 9 900,-

 

Uzávěrka přihlášek je do 15. 2. 2024, počet míst je limitován

 

I. platba soustředění 4.950, -Kč – splatnost do 29. 2. 2024

II. platba soustředění 4.950, - Kč – splatnost do 30.6.2024

  

číslo účtu: 2802555795/2010 

variabilní symbol: 59RRMMDD

 

 

Úplné info a registrace

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu (dále jen „Správce“) - Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1    jméno a příjmení,
2    datum narození, rodné číslo
3    adresu místa pobytu,
4    u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.)

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• příslušnému sportovnímu Svazu,
• příslušné Sokolské župě
• Ústředí České obce sokolské., se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „ČOS“),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny ČOS na základě Stanov ČOS a vnitřních směrnic ČOS a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích,
• žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS.
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.


Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje
1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 sportovní výsledky
za účelem
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu,
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).


Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).


Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:


• příslušnému sportovnímu Svazu,
• příslušné Sokolské župě,
• Ústředí České obce sokolské., se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „ČOS“),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:


• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.